De vergoeding die door een advocaat wordt aangerekend bestaat uit twee delen, de kosten en de erelonen. Sinds 1 januari 2014 is er 21% B.T.W. verschuldigd op de kosten en erelonen van de advocaat.

1. De kosten

De aangerekende kosten bestaan uit de werkelijke materiële uitgaven die gekoppeld zijn aan de tussenkomst van de advocaat in een welbepaald dossier, alsmede de kost voor de algemene organisatie van het kantoor.

De berekeningswijze voor het bepalen van het bedrag van de diverse kosten is daarom enerzijds gesteund op de reële uitgaven en anderzijds op een economische analyse binnen het kantoor.

De kosten worden als volgt aangerekend:

– Algemene dossierkost: 45 euro

Deze kost omvat de opening, het beheer en de archivering van het dossier. Ook het nemen van fotokopiën, verzenden van faxberichten en uitgaande telefoongesprekken zitten vervat in de algemene dossierkost. Indien in het kader van een bepaald dossier, één van de bovenstaande posten individueel zou moeten worden aangerekend zal dit tijdig worden gecommuniceerd aan de cliënt.

– Briefwisseling: Gewone brief: 10 euro

Kopiezending: 6 euro

E-mail: 6 euro

Aangetekende zending: + 10 euro

– Dactylografie: 11 euro / bladzijde

– Verplaatsingskosten: 0,50 euro / kilometer Verplaatsingskosten zullen steeds worden gerekend vanaf het kantooradres tot op de plaats van de bestemming.

– Gerechtskosten worden steeds aan de reële en aanwijsbare kostprijs doorgerekend. Het gaat met name om het aan de griffie van de rechtbank te betalen rolrecht, de kosten voor het bekomen van een uitgifte, een afschrift, enz. Ook het bekomen van een attest bij een stad of gemeente wordt aan de nominale kostprijs doorgerekend.

OPM: Op deze categorie van kosten is geen BTW verschuldigd.

– Kosten van een deurwaarder, een notaris, een deskundige of een vertaler dienen steeds rechtstreeks te worden aangerekend aan de cliënt.

2. Het ereloon

Het ereloon is een vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat.

Binnen het kantoor word gebruik gemaakt van een berekening aan de hand van een variabel uurtarief.

Het uurtarief bedraagt behoudens uitdrukkelijk anders werd overeengekomen minimaal 120 en maximaal 150 euro per uur. De grootte van het ereloon is afhankelijk van diverse factoren, zoals daar zijn: de hoogdringendheid van een bepaald dossier, de aard van de prestaties, de graad van specialisatie, het behaalde resultaat, enz.

Voor specifieke dossiers is het eveneens mogelijk vooraf een forfaitaire kostprijs af te spreken.

Bij aanvang van het dossier wordt in de regel een provisie gevraagd. Dit betreft een voorschot op de te betalen kosten en erelonen. Er zal bij het afleveren van de gedetailleerde eindstaat van kosten en erelonen vanzelfsprekend rekening worden gehouden met de reeds betaalde provisies.

Het is niet in alle dossiers makkelijk of zelfs mogelijk om van meet af aan in te schatten wat de totale kostprijs van een dossier zal zijn. Wij trachten u echter steeds correct en tijdig te informeren zodanig dat u bij de eindafrekening niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

3. Rechtsbijstandsverzekering Veel cliënten kunnen een verzekeringsmaatschappij aanspreken om de kosten en erelonen van een door hen gekozen advocaat ten laste te nemen. Dit is het geval wanneer er een zogenaamde rechtsbijstandsverzekering wordt gekoppeld aan een specifiek verzekeringsproduct. Vaak voorkomende toepassingsgevallen zijn de verdediging voor de politierechtbank na een verkeersovertreding of ongeval of de tussenkomst van een advocaat in het kader van een aansprakelijkheidsgeschil.

4. Incasso Voor het invorderen van onbetaalde facturen kunnen specifieke afspraken worden gemaakt met de cliënt in functie van zijn noden. Omdat niet steeds elke schuldvordering integraal kan worden gerecupereerd is het belangrijk duidelijke voorafgaandelijke afspraken te maken met betrekking tot de gehanteerde kosten en erelonen in incasso-dossiers. U kan geheel vrijblijvend contact opnemen met het kantoor indien u overweegt om ons bepaalde incasso-opdrachten toe te vertrouwen.

5. Pro deo Op het kantoor worden eveneens dossiers behandeld van cliënten die in aanmerking komen voor kosteloze juridische bijstand. Indien u over beperkte inkomsten beschikt, kan u contact opnemen met het kantoor, waarna wij met u zullen nagaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt om kosteloos te worden bijgestaan. Deze berekening gebeurd op basis van de inkomensgrenzen die worden bepaald door het bureau voor juridische bijstand.

Indien u niet in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand, is het eveneens mogelijk concrete afspraken te maken over een gespreide betaling van kosten en erelonen.

Factuurvoorwaarden:

1. Alle facturen zijn betaalbaar te Aarschot uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

2. Alle hierboven vermelde bedragen worden exclusief BTW weergegeven, tenzij zulks uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3. In geval van betwisting dient het Belgisch recht te worden toegepast. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd, met name het vredegerecht te Aarschot, dan wel de rechtbank van Leuven.

4. In geval van laattijdige betaling zal een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Tevens zal een administratiekost in rekening worden gebracht van 75 euro in geval van laattijdige betaling.